0216 520 37 63
info@istanbulmalimusavir.com.tr

Asgari Ücret Ödemelerinin Banka PTT ve Özel Finans Kurumları Yoluyla Yapılması Gere3.1.2023

Asgari Ücret Ödemelerinin Banka, PTT ve Özel Finans Kurumları Yoluyla Yapılması Gerekmektedir  yayımı ve diğer tüm detaylar abu içerikten hemen erişebilirsiniz.

459 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri gereği tahsilat ve ödemelerini banka  yoluyla  yapma  zorunluluğu  getirilenlerin  beşten  az  çalışanı  olsa  da  çalıştırdıkları  işçiye  geçekleştirecekleri asgari ücret ödemeleri 7.000 TL’yi aştığından banka, PTT ve özel finans kurumları  yoluyla yapılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü  kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının  en az beş olması halinde , çalıştırdıkları işçiye o ay  içinde yapacakları her türlü ödemenin kanun î kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar  aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. İşçiye, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını  zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekil i ve üçüncü  kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için İş Kanunu ’ nun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendi uyarınca, idarî para cezası verilmektedir. Öte yandan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin  birinci  fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve  ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik  etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğu n kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını  belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi  Usul Kanunu Genel Tebliği ile , Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesini n birinci fıkrası kapsamında  fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarların, serbest meslek erbabının, kazançları basit  usulde tespit olunan tüccarların, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin ve  vergiden muaf  esnafın;  kendi araları nda ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan  0 3 .01.2023 / 1 9 - 2 tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve  ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeler i zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;
-
Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
-
Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
-
İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Asgari Ücret Tespit Komisyon u´nun verdiği 2023 asgari ücret kararı  29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmış olup; Resmi Gazetede yayımlanan karar ile birlikte 2 023 asgari ücret  tutarı, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;  459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri gereği tahsilat ve ödemelerini  banka yoluyla yapma zorunluluğu getirilenlerin beşten az çalışanı olsa da çalıştırdıkları işçiye o ay içinde  yapacakları her türlü ödemeyi banka yoluyla yapmaları gerekmektedir. 7.000 TL’yi aşan ödeme lerin banka, PTT ve özel finans kurumları aracılığıyla yapılmasına ilişkin 2023  yılı Tablosu ekte verilmektedir .

Kaynak : https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/52d614f8-9069-47db-b80e-316c7c4a2bde/asgari-ucret-odemelerinin-banka--ptt-ve-ozel-finans-kurumlari-yoluyla-yapilmasi-gerekmektedir

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Nasıl Mali Müşavir Olunur?
    Nasıl Mali Müşavir Olunur? sorusunu ele aldık! Sitemizde sizler için detaylı bir şekilde anlattığımız bu içeriğe hemen gözatın ve sorularınız için sitemizdeki soru cevap kısmını kullanın.
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hizmetleri
    Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hizmetleri hakkında bilgilerin aktarıldığı bu içeriğimize gözatabilir ve aklınıza takılan tüm hususlar için alanında uzman personelimize anında ulaşabilirsiniz.
  • Türkiyede Mali Müşavir Olma Şartları
    Türkiye´de Mali Müşavir Olma Şartları ile ilgili bilgilendirici bu içeriğe siteden ulaşabilir ve anında bilgi sahibi olabilirsiniz.